Topp
 
Forskrifter om fiske i Orkdalsfjorden

Det har kommet nye forskrifter for fiske i Orkdalsfjorden

Forskrift om fiske i fredningssoner i sjøen utenfor vassdrag i Sør-Trøndelag fylke som
har oppgang av anadrome laksefisk

Med hjemmel i lov av 15. mai 1992 nr. 47 om laksefisk og innlandsfisk m.v. § 40 og
delegasjon til fylkesmannen av 27. november 1992, har Fylkesmannen den 30. mars 2009
fastsatt følgende forskrift om fiske i sjøen i fredningssoner utenfor vassdrag i Sør-Trøndelag
fylke som har oppgang av anadrome laksefisk

§ 1

1. Alt fiske er forbudt i fredningssonene nevnt under § 2. Unntatt fra forbudet er følgende fiske:

1.1 I fredningssonene utenfor Orkla, Gaula, Skauga og Nidelva er det tillatt å fiske
saltvannsfisk fra land og fra båt med stang og håndsnøre. Utenfor Nidelva er likevel alt
fiske forbudt fra land og fra båt fra grense elv/sjø og så langt ut som sjøen er markert
som kanal.

1.2 I de øvrige fredningssonene nevnt under § 2 er det tillatt å fiske anadrome laksefisk og
saltvannsfisk fra land og fra båt med stang og håndsnøre.

1.3 Fiske etter sild, brisling og makrell med nøter på minst 150 m lengde og 15 m dybde, og
fiske etter saltvannsfisk med snurrevad og reketrål, er tillatt. Låssetting av fangst
omfattes ikke av forbudet.

  § 2

Fredningssonene i sjøen omfatter følgende områder:

2.4. Gaula/Vigda. Fra grense elv/sjø og ut til en rett linje trukket fra Mulberget på
Byneset (UTM 587 245) over til Ølholmskjæret i Buvika (UTM 576 217).

2.5. Børsaelva. Fra grense elv/sjø og ut til en rett linje trukket fra Nasvisberget

(UTM 543 223) og over til nes ved Æli (UTM 536 230).


2.6 Orkla/Skjenaldelva. Fra grense elv/sjø og ut til en rett linje trukket fra

odde 250 m SV for kommunegrensen mellom Orkdal og Skaun (UTM 448 223)
over til utløpet av Furbekken (UTM 430 234).

Grensene for de fredete sonene skal markeres med tydelige merker.

  § 3

Brudd på forskriften er straffbart, jfr. lov av 15. mai 1992 om laksefisk og innlandsfisk mv. § 49.

§4
Forskriften trer i kraft straks. Samtidig oppheves forskrift av 25. august 1997 med endring av
26. april 2004 om fiske i fredningssoner i sjøen utenfor vassdrag som fører anadrome
laksefisk - Sør-Trøndelag fylke


Tilbake