Topp
 
Utbygning Orkanger Havn Øst

Styret har vært i møte med Orkdal Kommune og Trondheim Havn, vedr. utbygning av havneanlegget. Styret ble bedt om å komme med et innspill til høringsrunden.

Dette innspillet er gjengitt nedenunder.

 

                                            Orkanger 07.07.2014

Trondheim Havn

Att: Rolf Aarland

Postboks 1234

7462 Trondheim

Høring - Reguleringsplan utvidelse Orkanger Havn Øst.

Vi viser til brev fra Orkdal Kommune av 17.06.2014, og til møte med Orkdal Kommune og Trondheim Havn, i Båtklubben Ternas lokaler den 30.06.2014.

I dette møtet ble planene for Trondheim Havn Orkanger skissert.

Båtklubben Terna har ingen innvendinger mot de planene som ble skissert av Trondheim Havn og som er beskrevet i dokumenter hentet fra kommunens servicetorg.

Båtklubben Terna, ser positivt på at det mudres i båthavna og at massen benyttes

til utfylling av det nye havneanlegget.  Mudring av båthavna vil på sikt bety at havna kan utvides med ca. 100 båtplasser.

I denne forbindelse ønsker Terna Båtklubb at det gjøres en åpning i moloens vestre side, for vanngjennomstrømning. Dette for å bedre isforholdene i bassenget vinterstid.

Når det gjelder de trafikkmessige forhold kunne vi tenke oss at porten inn til båthavna, flyttes til områdets østre hjørne.  Slik at innkjøring til båthavna skjer fra veien ut til Langbrygga.  Vårt ønsker er at Havneveien legges i kulvert.

Det står et enstemmig styre bak dette brevet.

Likelydende brev er sendt Orkdal Kommune og Trondheim Havn.

Med hilsen

Båtklubben Terna

v/ Leder

Petter Eriksen 


Tilbake