Topp
 
Styremøte 14. februar 2018
Disse møtte:
Johan R. Hovsbakken, Jon Ålberg, Turid Husdal, Per Holt, Ole Johan Hansen, Stig Stafne, Turid Skogås, Ragnhild Skogås, Bjørn Prestmo, Kjell Haagensen

Forfall:
Jan Kristian Ålberg, Jostein Muhle, Sol Elshaug, Bernt Ole Knudsen, Håvard Hovsbakken

  Saker:
  1. Innkalling og sakliste. Godkjent
 
2. Referat fra styremøte 10.1.2018. Godkjent  

3. Orientering fra kasserer
Arbeid med årsregnskap og budsjett pågår. Forslag fra Jon om endring av innskuddssatsene fremlegges årsmøtet.
 
4. Orientering fra havnesjef.
Kommunen er positiv til å finne en bedre løsning på den nye innkjørselen, og vil ellers ordne opp etter seg til våren mht rivingen av vårt gjerde og i stedet opparbeidelse av jordvoll langs veien. En gangvei direkte over veien fra Skjulsvikdalen er imidlertid uaktuell.

5. Orientering fra husstyret
Bra med utleie fremover, og enkelte bestillinger er langt frem i tid. Det har dukket opp mulighet til fordelaktig utleie av lokaler til forsvaret under NATO- øvelsen til høsten. Dette forventes avklart i løpet av våren. Planen om lakkering av gulvet i storsalen utsettes. 

  6. Eventuelt
I desember henvendte vi oss til Orkdal Kommune for å avklare forlengelse av festekontraktene med utløp hhv. i 2024 og i 2026. Saken skal opp i formannskapet 7. mars for evt. delegering til teknisk etat. Vi forventer positiv tilbakemelding.

  Valgkomiteen påpeker at de fleste i dagens styre har sammenfallende valgperioder, slik at kontinuiteten i styrefunksjonen er dårlig sikret. Man ønsker derfor å gjennomføre avvikende valgperioder for enkelte personer/funksjoner ved dette årsmøtet. Styret slutter seg til dette.

  Leder ønsker at en egen komité for St. Hans / opplegg knyttet til Orkangerdagene opprettes.

  Neste møte holdes en time før årsmøtet, dvs. torsdag 15. mars kl. 18.00.  

  Per Holt

Tilbake