Topp
 
Styremøte 18. august 2021

TilstedeHelge Meyer, Turid Husdal, Jon Ålberg, Ole Johan Hansen, Geir Mule, Turid Skogås, Håvard Hovsbakken, Ralph Dyrseth, Stig Andresen, Jostein Mule, Bjørn PrestmoPer Holt (referent)

Frafall: Hermann Eikli, Jan Kristian Ålberg, Snorre Hellesvik

Saker: 

1. Godkjenning av innkalling og dagsorden
• Ok

 

2. Godkjenning av referat fra forrige styremøte 
• Arbeidsutvalget endret i møte 3.3.21 vedtektenes §15.2 ved at ordet «båtplass» tilføyes. Dette for å klargjøre teksten.

 

3. Orientering fra kasserer 
• Lavt forbruk gir positivt resultat hittil i år. 
• Vi sliter noe med at nye medlemmer ikke betaler medlemskontingent. Medlemmer med båtplass skal purres for betaling, før retten til båtplass tapes ihtvedtektene.

 

4. Orientering fra havnesjef
• Dugnad med såddservering skjer lørdag 11.9 kl. 10.00 – 14.00. Bla skal paviljongen males og kratt ryddes.
• Bra med utleie av bryggeplass. Gjestebrygga, traktor etc. gir også inntekt.
• Vipps er tilgjengelig for utsett etc.

 

5. Orientering fra husstyret
• Tre konfirmasjoner er så langt booket fremover. 
• Info på hjemmesiden vedr lokalleie og kontakttelefoner må forbedres.

 

6. Eventuelt  
• Som kjent er festekontrakten med kommunen nå ordnet, med 50 års festetid, 0 i festeavgift og ellers samme rettigheter som tidligere. Tidligere teiger er sammenslått.
• Styret ønsker å teste ut oppdeling av bryggeplasser basert på bredde på A-brygga. Utarbeidet forslag legges frem for neste årsmøte.
• Styret vedtok å gjennomføre årsmøtet til normal tid, dvs 17. mars 2022 kl. 19.00. Styret møter kl. 18.00. Helge Meyer, som trådte inn etter Johan Richard Hovsbakkens bortgang, fortsetter som leder med alle fullmakter frem til dette årsmøtet.

 

Neste styremøte holdes onsdag 13. oktober 2021 kl. 18:00.


Tilbake